Matematică
Ale4You
2021-06-11 05:35:54
calculati [latex]sqrt{(2- sqrt{5} }) ^{2} + sqrt{14-6 sqrt{5} }[/latex]
Răspunsuri la întrebare
prichindel
2021-06-11 06:35:08

√[(2-√5)^2 ]+√(14-6√5)=√[(2-√5)2]+√[(3-√5)^2]=|2-√5|+|3-√5| |x|-inseamna modul de x acum trebuie sa vezi daca ce e in modul e pozitiv sau negativ asta inseamna sa explicitezi modulul. √5=aproximativ 2.2 √5>2=>|2-√5|=√5-2 3>√5=>|3-√5|=3-√5 Asadar √[(2-√5)^2 ]+√(14-6√5)=√5-2+3-√5=1.

AncaDelia15
2021-06-11 06:36:23

Vom aplica formula: [latex]sqrt{x^2}=|x|[/latex] Incercam sa transformam expresia de la al doilea radical: [latex]14-6sqrt5=9+5-6sqrt5=3^2-6sqrt5+(sqrt5)^2=(3-sqrt5)^2[/latex] Expresia data in enunt devine: [latex]sqrt{(2-sqrt5)^2}+sqrt{(3-sqrt5)^2}=|2-sqrt5|+|3-sqrt5|= -2+sqrt5+3-sqrt5 =1[/latex]

Adăugați un răspuns