Matematică
aurutzza82
2015-11-08 17:05:54
22. Determinati numarul natural necunoscut x, din fiecare inegalitate de mai jos: a) 19+x<_43 b) 28-x>_11 c) x+38-18<83 d) 41+x-39<83-77
Răspunsuri la întrebare
AndreeaStyles69
2015-11-08 23:03:51

a) x<_ 43-19 x<_ 24 x € [0,24] c) x+20<83 x<83-20 x<63 x € (0,63) d) 2+x<6 x<6-2 x<4 x€ (0,4) la b nu imi iese

Romina11
2015-11-08 23:05:06

[latex]a)19+x leq 43 \ x leq 43-19 \ x leq 24 = extgreater x = ( 0 ; 1;2;3;...;24) \ \ b)28-x geq 11 \ x leq 28-11 \ x leq 17 = extgreater x= (0 ;1;2;3;..;17) \ \ c)x+38-18 extless 83 \ x+38 extless 101 \ x extless 63 = extgreater x=(0;1;2;3;..;62) \ \ d)41+x-39 extless 83-77 \ 41+x-39 extless 6 \ 41+x extless 45 \ x extless 4 = extgreater x=(0;1;2;3)[/latex]

Adăugați un răspuns